Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administrației publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcții corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor.

Solicitantul autorizatiei de construire poate fi orice persoană fizică sau juridică titular al unui drept real asupra unui imobil— teren şi/sau construcţii –, identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel, care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii.

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991).

Prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. 1 din Legea 50/1991, pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii; de asemenea, se poate emite autorizaţie de construire în regim de urgență, pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.

Valabiltatea autorizației de construire

Prin autorizația de construire emitentul stabilește atât termenul de valabilitate al autorizației de construire/desființare, precum și durata de execuție a lucrărilor.

Potrivit art. 7 alin. 5 din Legea 50/1991, autoritatea emitentă a autorizației de construire stabilește o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situație, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic.

Durata executării lucrărilor- reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcții autorizate

-se stabilește de către emitentul autorizatiei de construire, pe baza datelor înscrise în cerere

Ce se întâmplă în cazul neînceperii/ nefinalizării constructiei în intervalul de 12 luni (perioadă de valabilitate a autorizatiei de construire)?

Legiuitorul arată în art. 7 alin. 6 din Legea 50/1991 că, într-un caz de neîncepere a lucrărilor ori de nefinalizare a acestora în termenele stabilite, acest fapt conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire.

Prin excepție de la prevederile art. 7 alin. 6 din Legea 50/1991, în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia.

 În cazul prelungirii valabilității autorizației aceasta se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

 Ce se întâmplă în cazul nefinalizării lucrărilor nici în perioada de prelungire a autorizatiei de construire?

  În cazul în care lucrările/construcția nu se finalizează nici în termenul acordat prin prelungirea valabilității autorizației de construire, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condițiile legii, a unei noi autorizații de construire, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcții rămase de executat în raport cu proiectul și avizele care au stat la baza emiterii autorizației inițiale.

 Autorizatia de construire își pierde valabilitatea și în cazul modificării condițiilor, datelor sau conținutului documentației care a stat la baza emiterii autorizației